După o istorie de succes de peste 100 de ani, Gretsch­-Unitas este unul dintre fur­nizorii de frunte în domeniul tehno­logiei fere­strelor și ușilor, sis­temelor de acces automate și sis­temelor de manage­ment al clădi­rilor. La noi găsiți nu numai un sorti­ment complet, pornind de la fero­neria de fere­stre pentru locuințe uni­fa­miliale și terminând cu sis­teme de manage­ment al clădirii.

Fero­nerii de pro­ie­ctare în exte­rior în plan paralel cu fațada

Soluţia specială pentru canaturi cu greutăţi de până la 400 kg. Dis­tanţe de deschi­dere de 250 mm şi înălţimi ale canatu­rilor de până la 5000 mm. Fere­strele cu pro­ie­ctare în exte­rior în plan paralel cu faţada pot fi realizate cu un sorti­ment cup­rinzător de foarfece GU pot­rivite pentru toate mate­rialele utilizate pentru rame, precum lemn, mate­rial plastic şi aluminiu.

Fero­nerie pivotantă şi basculantă

Fur­nizor inter­naţional principal de pro­duse pentru fere­stre şi uşi, con­cernul Gretsch­-Unitas vă este par­tener com­pe­tent pentru aprovizio­narea cu fero­nerie pivotantă şi basculantă. Această gamă de pro­duse vă fur­nizează soluţii estetice şi are utilizare univer­sală.

Fero­nerie oscilant-culi­s­antă

Fero­ne­riile noa­stre oscilant-culi­s­ante vă garan­tează o funcțio­nali­tate facilă și precisă chiar și în cazul unor greutăți mari – pe baza tehno­logiei inovatoare cu cărucior și a noii came de intrare.

Fero­nerii cu glisare în paralel

Deja prin funcțio­narea sis­tem­ului de fero­nerie se asigură o operare regul­a­mentară și în condiții de sigu­ranță a ușii, precum și accesul prin aceasta. La acest sistem, operările ero­nate sunt excluse.

Fero­nerie pliant-culi­s­antă

Deja prin funcțio­narea sis­tem­ului de fero­nerie se asigură o operare regul­a­mentară și în condiții de sigu­ranță a ușii, precum și accesul prin aceasta. La acest sistem, operările ero­nate sunt excluse.

Fero­nerie culi­s­antă cu ridi­care

Fero­ne­riile culi­s­ante cu ridi­care GU sunt ade­cvate pentru fere­stre și uși de balcon din lemn sau mate­rial plastic și, de ase­menea, pentru metal. Pe lângă ace­stea vă așteaptă și soluții speciale pentru ven­ti­larea interstițiului, praguri pot­rivite, precum și un limi­t­ator opțional de viteză.

Fero­nerie pivotantă orizontal

Pentru fere­strele pivotante orizontal, la GU găsiți fero­ne­riile ideale: cele cinci tipuri de lagăre de pivotare, cu fixare cu șuruburi sau prin fre­zare, precum și meca­nis­mele de închi­dere cen­tralizată adaptate optim la mate­ri­alul tocului acoperă toată gama de utilizări uzuale – și de ase­menea forma­tele speciale.

Fero­nerii pivotante vertical

Aveți tot ceea ce este necesar: două lagăre de pivotare verti­cală cu frână sigură și reglabilă pentru canat și meca­nisme de închi­dere cen­tralizată adaptate optim la mate­ri­alul tocului. Acțio­narea fere­strei sau a ușii cu pivotare verti­cală se poate face pe pro­filul lateral al canatului sau pe pro­filul de jos.